Executarea silită este o procedură care, potrivit normelor legale româneşti, poate începe doar în baza unui titlu executoriu. Procedura poate să fie iniţiată legal atunci când un client cu datorii refuză să facă o plată sau chiar atunci când acesta se află în imposibilitate de plată. Concret, executarea silită poate fi iniţiată atunci când persoana supusă procedurii are datorii, precum ratele la bănci neplătite de mult timp, sau un număr mare de facturi la un furnizor de utilităţi, de exemplu.

Este important să specificăm faptul că executarea silită este o procedură complexă, care a cunoscut modificări legislative însemnate și dese.

Conform legii, dosarul de executare silită va fi efectuat între următoarele două părți:

– creditorul – persoana fizică sau juridică a căror sume de bani trebuie recuperate;
– debitorul – persoana fizică sau juridică care trebuie să returneze suma de bani sau alte bunuri nefiscale.

Executarea silită se efectuează prin:

1. Urmărirea mijloacelor băneşti în numerar, a debitorului;
2. Urmărirea mijloacelor băneşti de pe conturile bancare ale debitorului;
3. Urmărirea bunurilor debitorului prin aplicarea sechestrului pe bunuri şi prin vânzarea sau administrarea lor silită;
4. Urmărirea salariului, pensiei, bursei şi altor venituri ale debitorului;
5. Urmărirea mijloacelor băneşti şi bunurilor debitorului care se află la terţi;
6. Ridicarea de la debitor către creditor a obiectelor indicate în documentul executoriu;
7. Alte măsuri prevăzute de lege.

Cum se desfășoară procedura executării silite?

Potrivit Art. 663 din Codul de Procedură Civilă, executarea silită nu se poate face decât în cazul in care creanta este certa (însemnând că existența ei neîndoielnică rezultă din titlul executoriu), lichidă (obiectul ei este determinat sau cel putin determinabil) și exigibila (ajunsă la scadență). Dacă această condiție este îndeplinită, atunci procesul poate începe în momentul în care creditorul depune cererea de executare silită.

Conform Codului de procedura civilă, această cerere:

– se depune personal sau prin reprezentant legal ori convențional la biroul executorului judecătoresc competent ori se transmite acestuia prin poștă, curier, telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace care asigură transmiterea textului și confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative;
– conține: numele, prenumele și domiciliul sau, în funcție de caz, denumirea și sediul creditorului și debitorului, bunul sau felul prestației datorate, modalitățile de executare solicitate de creditor;
– are atașată dovada achitării taxelor de timbru, inclusiv timbrul judiciar, precum și, dacă este cazul, înscrisurile prevăzute de lege.

Care este rolul executorului judecătoresc în procedura de executare silită?

Conform codului de procedură civilă, executorul judecătoresc are un rol activ în tot cursul executării, în sensul că acesta stăruie, prin toate mijloacele admise de lege, în scopul realizării obligației prevăzute în titlul executoriu;
Mai mult decât atât, executorul poate să ceară debitorului lămuriri în legătură cu veniturile și bunurile sale, asupra cărora se poate efectua procedura de executare silită; orice refuz nejustificat al debitorului de a se prezenta sau de a da explicațiile necesare, va atrage răspunderea acestuia.

Executorul judecătoresc este obligat să suspende executarea, documentul executoriu în cazul:

1. Încetării din viaţă a debitorului;
2. Declarării dispariţiei fără urmă a debitorului;
3. Declarării decesului lui, dacă raportul juridic stabilit de instanţa de judecată admite succesiunea în drepturi, până la determinarea succesorului în drepturi şi admiterea succesiunii în procedura de executare;
4. Pierderii de către debitor a capacităţii de exerciţiu, până la numirea reprezentantului;
5. Înregistrării, în urma reorganizării persoanei juridice debitor a unei noi persoane juridice, până la admiterea succesiunii în procedura de executare;
6. Contestării de către debitor a actelor executorului judecătoresc, cu condiţia depunerii cauţiunii, până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a examinat contestarea;

Importanța ajutorului unui avocat recuperare creanțe și executare silită

Pentru a nu ajunge în situația de a se declanșa executarea silită, este extrem de important ca persoanele să își îndeplinească obligațiile cu bună-credință, în termenul prevăzut de lege. În situația în care s-a declanșat procedura de executare silită, pentru a nu exista situația de blocare a conturilor unei persoane (debitor), aceasta poate să încheie un angajament (intitulat la nivel practic angajament de plată), prin intermediul căruia se va obliga să achite debitul către creditorul său în mod eșalonat, în maniera stabilită.

Prin urmare, în cazul în care vă confruntați cu anumite situații delicate precum nerestituirea anumitor sume de bani, împrumuturi sau alte creanțe de orice natură, avocații specializați în executări silite de la Hammond și Partenerii vor face toate demersurile legale în vederea recuperării debitelor restante. Activitatea de recuperare se va realiza fie pe cale amiabilă, fie prin concilieri, medieri sau diferite proceduri.
Fie că sunteți în situația obținerii unei hotărâri judecătorești pe care executorul judecătoresc întârzie să o pună în executare (creditor), sau că sunteți în situația celui executat silit (debitor), ajutorul unui avocat specializat în executări silite este esențial pentru apărarea drepturilor dumneavoastră.

Căutați un avocat specializat în recuperare creanțe?

Avocat Recuperare creanțe