Contextul economic actual din România este de așa natură încât, la sfârșitul anului 2020, multe companii românești pot constata că valoarea capitalul a fost redusă în mod substanțial din cauza scăderii veniturilor și a activității reduse din România din cauza pandemiei de COVID-19.

Probabil prima dată când acționarii vor lua cunoștință de această poziție va fi atunci când administratorul pregătește și aprobă situațiile financiare pentru sfârșitul anului și le este prezentată. Legea societăților comerciale prevede, în această circumstanță, că administratorul trebuie să convoace o ședință a acționarilor pentru a revizui poziția atunci când devine conștient de situație. Legea prevede că, dacă o companie pierde mai mult de cincizeci la sută din capitalul său, atunci conform art. 154 alin. 4 din Legea societăților comerciale, capitalul social al societății trebuie redus sau acționarii trebuie să majoreze capitalul societății sau să facă ambele.
Întrucât conturile companiei vor fi întocmite în mod normal la sfârșitul exercițiului financiar (31 decembrie, în majoritatea cazurilor), doar în acest moment va deveni evidentă poziția reală a capitalului companiei. Multe companii vor susține că doar în acest moment, poziția financiară va deveni clară, deoarece pe parcursul anului vor exista poziții financiare diferite din când în când.

Legea prevede că administratorul trebuie să convoace ședința de îndată ce are cunoștință de poziție, dar acest lucru nu poate fi decât atunci când poate convoca Adunarea Generală Anuală pentru a revizui poziția financiară a companiei. Trebuie remarcat faptul că legea nu prevede un termen specific pentru ca acesta să convoace ședința sau pentru ajustarea capitalului societății. Este necesar ca poziția de capital să fie corectată până la sfârșitul exercițiului financiar următor și înregistrată în cărțile companiei, prin urmare, compania are timp să își revizuiască poziția și să ia măsurile necesare pentru a respecta legislația.

Din poziția administratorilor, atâta timp cât compania nu suferă daune în urma convocării târzii a adunării generale anuale, administratorul nu va avea nicio răspundere pentru convocarea adunării la o dată ulterioară perioadei prevăzute de lege. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că acționarii companiei se pot întruni într-o ședință extraordinară fără ca adunarea să fie convocată cu perioada de preaviz normală, cu condiția să fie de acord cu toții și în procesul-verbal al ședinței să se indice că au renunțat în mod expres la procedura de convocare.

Decizia care modifică Actul Constitutiv al Companiei trebuie aprobată de toți acționarii companiei. Acesta trebuie să precizeze că valoarea capitalului este redusă, fie prin scăderea valorii nominale a acțiunilor, fie prin reducerea numărului de acțiuni, cu condiția respectării minimului legal.

După reducerea capitalului social conform prevederilor art. 154 alin. 4, se poate lua în considerare majorarea capitalului societății, dacă acest lucru este necesar.

Majorarea capitalului se poate face fie prin majorarea capitalului prin plata unor noi bani către companie, fie un acționar sau creditor își poate transforma datoria în acțiuni, crescând astfel capitalul social al companiei. Această operațiune se efectuează conform prevederilor art. 210 alin. 2 din Legea privind societățile comerciale.

Cea mai eficientă modalitate de creștere a capitalului prin această metodă este convocarea unei Adunări Generale a Acționarilor în conformitate cu prevederile art. 154 din Legea privind societățile comerciale pentru a discuta despre reducerea capitalului societății și posibila creștere a acesteia și despre metoda care trebuie utilizată. Legea societăților comerciale prevede că valoarea capitalului social al unei societăți cu răspundere limitată poate crește utilizând o datorie a unui creditor cu acțiuni nou emise.

Majorarea capitalului social prin compensarea datoriilor se face prin adoptarea unei hotărâri a acționarilor votată în unanimitate și înregistrarea acesteia la Registrul Comerțului împreună cu documentul care dovedește datoria și situația financiară / sold actualizat. Creditorii nu au dreptul să depună opoziție împotriva acestei operațiuni. Condiția pentru ca un credit să poată fi compensat cu acțiuni nou emise este ca o astfel de creanță să fie datorată.

Chiar dacă este un document solicitat de Registrul Comerțului în anumite cazuri, se recomandă un raport tehnic contabil care să certifice valoarea exactă a creanței și faptul că aceasta este sigură, lichidă și exigibilă.

Odată ce aceste tranzacții au fost finalizate, atunci baza de capital a companiei va fi restabilită, iar compania nu va încălca legea cu privire la capital.

Deși în prezent conturile finale ale companiilor nu sunt pregătite și nu se vor face până după 31 decembrie 2020 sfatul nostru este ca administratorii împreună cu departamentul lor de conturi să analizeze poziția probabilă la sfârșitul anului 2020.

În cazul în care aceștia sau acționarii consideră că a avut loc o erodare gravă a bazei de capital a companiei în 2020 și, prin urmare, că capitalul companiei va fi redus sub sumele cerute de lege, atunci ar trebui să ia în considerare ce măsuri ar trebui luate în 2021 pentru a restabili capitalul companiei.

Căutați un avocat specializat în drept societar?

Avocat drept societar